Special Events

Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • ENGLISH

Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι μέ τήν Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλαδική Ἐκκλησία μας φέτος θά τιμήση ἰδιαίτερα τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, διότι συμπληρώνονται 300 χρόνια ἀπό τό ἔτος τῆς γεννήσεώς Του, 1714-2014.

Ἔτσι φέτος τό Μοναστῆρι μας, πού ἔχει τήν ξεχωριστή εὐλογία νά εἶναι ἀφιερωμένο στόν σπουδαῖο αὐτό Ἱεραπόστολο καί Διδάσκαλο τῆς Ρωμιοσύνης, θά πανηγυρίση μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα τήν ἱερή αὐτή καί ἱστορικῆς σημασίας ἐπέτειο.

Ἡ παρουσία σας, ἡ συμμετοχή καί ἡ συμπροσευχή σας σ'αὐτές τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἐθναποστόλου τοῦ σκλαβωμένου Γένους μας, Ἁγίου Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ θά εἶναι εὐλογία καί τιμή τόσο γιά τήν ἀδελφότητά μας ὅσο καί γιά ὅλη τήν Ἑλληνική Ὁμογένεια.

Ἐπιθυμία μας εἶναι ἡ φωτεινή μορφή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου, πού μέ τίς ἐμπνευσμένες διδασκαλίες Του τρέφει, στηρίζει καί καθοδηγεῖ στόν δρόμο τῆς σωτηρίας τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα ἐπί περίπου τρεῖς αἰῶνες, νά γίνη γνωστή παντοῦ καί ἡ παρουσία καί προστασία Του νά εἶναι ζωντανή μέσα σέ κάθε οἰκογένεια.

Ταπεινά εὐχόμαστε ὅλοι νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τόν Ἅγιό μας, νά γνωρίσουμε σέ βάθος τήν ἀνεκτίμητη προσφορά Του, νά μελετοῦμε τό βίο καί τίς διδαχές Του καί νά μιμηθοῦμε τό ἁγιασμένο παράδειγμά Του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ - 2014

Σάββατο 23η Αὐγούστου - 6.00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Ἁρχιερατικός Ἑσπερινός
Προσκύνησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Κυριακή 24η Αὐγούστου - 8.00 π.μ.
Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Προσκύνησις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ


Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, μᾶς λέγει «ψυχὴ καὶ Χριστὸς μᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ δὲν ἠμπορεῖ νὰ μᾶς τὰ πάρῃ, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσουμε μὲ τὸ θέλημά μας. Αὐτά τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγωμε νὰ μὴ τὰ χάσωμε. Τώρα, ἀδελφοί μου τί σημεῖον καρτεροῦμε; Δὲν καρτεροῦμε ἄλλο, παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρός εἰς τὸν οὐρανόν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν». «Καὶ σᾶς λέγω νὰ κάμετε τοῦτο· νὰ πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομπολόγιον, καὶ τὸ κομπολόγιόν σας νὰ ἔχῃ τριαντατρία σπυριά, καὶ νὰ προσεύχεσθε· νὰ λέγητε τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλόν σου». Μέσα εἰς τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ»,  ἀδελφοί μου, τί θεωρεῖ; Θεωρεῖ ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός μας, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας. Καί πάντες οἱ Ἅγιοι μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἐπῆγαν εἰς τόν Παράδεισον. Καί ὅποιος λέγει αὐτὸν τὸν λόγον καὶ κάμνει καὶ τόν Σταυρόν του, κἂν ἄνδρας, κἂν γυναῖκα, εὐλογεῖ τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκροὺς καὶ ἰάτρευαν πᾶσαν ἀσθένειαν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καὶ πηγαίνει εἰς τὸν Παράδεισον, νά χαίρεται καὶ νὰ εὐφραίνεται ὡσὰν οἱ Ἄγγελοι.»

Ἐκεῖ εἰς τὴν Ἑλληνικωτάτην Βόρειον Ἤπειρον μένει κρεμασμένος εἰς ἕνα δένδρον ὁ κοντός, στὸ ἀνάστημα τοῦ σώματος καλόγερος, ποὺ δὲν ἐγνώρισεν ἀνάπαυσιν εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον.

Κρεμασμένος φωνάζει καὶ ἡ φωνὴ του ἀκούγεται εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τοὺς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνας. Ἀδελφοί, Χριστιανοί καὶ Ἕλληνες, μείνατε σταθεροὶ εἰς τὴν πίστιν, ἀκλόνητοι εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀγαπήσατε τὴν Πατρίδα. Ὑπὲρ πίστεως καὶ Πατρίδος εἶμαι κρεμασμένος!

With the Grace of God, we are pleased to inform you that our Holy Orthodox Church has dedicated this year specifically to St. Kosmas Aitolos in celebration of the 300th anniversary from his birth, 1714-2014.

Please join us, so we may unite in prayer and glorify this great saint of our Holy Orthodox Church whose God-enlightened teachings, nourish, support, guide and perfect each faithful Christian.

Our hope is for his holy mission, including his life and teachings, to be recognized. May his invaluable sacrifice to the Orthodox people be an example in the foundation of our lives.

FEAST DAY PROGRAM OF DIVINE SERVICES - 2014

Saturday, August 23rd at 6:00 PM
Great Hierarchal Vespers
Veneration of the Holy Relics of St. Kosmas Aitolos

Sunday, August 24th at 8:00 AM
Orthros and Hierarchal Divine Liturgy
Veneration of the Holy Relics of St. Kosmas Aitolos


As St. Kosmas Aitolos tells us: "Soul and Christ are what we need. Even if the entire world collapses, it can't take those two things from us, unless we ourselves give them up willingly. These are the two things we must guard so that we don't lose them. So what sign are we waiting for now, my brethren? We aren't waiting for anything else other than the time when the all-holy Cross will shine in the sky brighter than the sun, and when our sweetest Christ and God will shine seven times brighter than the sun with thousands of thousands and myriads of myriads of Angels, with divine glory."

"And I tell you to do this: you should all make a bead bracelet that has thirty-three beads and use it while praying: 'Lord Jesus Christ, Son and Word of the living God, through the Theotokos and all Thy Saints have mercy on me, the sinner, your unworthy servant.' What is within this prayer, the 'Lord Jesus Christ...'? There is the Holy Trinity, our God, the incarnate economy of our Christ. All the Saints went to Paradise with the Cross and the 'Lord Jesus Christ...' Whoever says this prayer and does his cross, whether a man or woman, blesses the heaven, the earth, and the sea.

With the Cross and the 'Lord Jesus Christ...' are all illnesses healed. With the Cross and the 'Lord Jesus Christ...' the Apostles rose the dead and cured every illness. With the Cross and the 'Lord Jesus Christ...' a person refutes every heretic. With the Cross and the 'Lord Jesus Christ...' a person is sanctified and goes to Paradise to rejoice and delight like the Angels."

There in the very Greek Northern Epirus hangs in a tree a short monk, who did not have any rest in this world. As he hangs there he cries out, and his voice is heard throughout Greece and wherever in the world Greeks are: "My brethren, Christians and Greeks, remain steadfast in the faith, unshakeable in Orthodoxy; love the fatherland. For the sake of the faith and the fatherland am I hanged!"